Logo

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง
  อ.หล่มสัก – อ.คอนสาร ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางถนน รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกใน
  การเดินทางให้แก่ประชาชน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้า
 3. เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปริมาณจราจร และดำเนินการประเมิน
  ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ
 4. เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสัตว์ป่าและป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน
  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

Scroll Up