Logo

ขอบเขตการศึกษา

ด้านวิศวกรรม

 • งานศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนา
 • งานสำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจร และวิเคราะห์ระดับการให้บริการ
 • งานสำรวจแนวทางและระดับ
 • งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ
 • งานออกแบบรายละเอียดงานทาง
 • งานออกแบบรายละเอียดทางแยก
 • งานออกแบบโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง (ถ้ามี)
 • งานออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยกต่างระดับ อาคารระบายน้ำและโครงสร้างอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • งานระบบระบายน้ำ
 • งานระบบไฟฟ้า
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค
 • งานคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา
 • งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • งานวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ
 • รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่จะทำการศึกษา
 • ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นที่จะมีผลต่อการจราจรในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE)
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment: EIA)

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

Scroll Up