Logo

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

กรมทางหลวง ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งการประชุมเป็น 5 กลุ่ม ตามรายละเอียด ดังนี้

Scroll Up