Logo

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมผาเมือง โรงแรมหล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Scroll Up