Logo

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรระดับต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมผาเมือง โรงแรมหล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
กรมทางหลวง จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการ ดังกล่าว

Scroll Up